İşlem Rehberi

Eliz Akademi

İşlem Rehberi

 1. GİRİŞ

Bu Kullanım Koşuları (“Kullanım Koşulları“) ve https://www.elizakademi.com/ ve Üye kullanıcılara tanımlanmış sitesinde (¨Site¨) yer alan diğer kurallar, Eliz Akademi ile (“Akademi”) tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçası olarak, Akademi nezdindeki diğer Kullanım Koşulları ve metinlerin ekini ve tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.

 1. KULLANIM KOŞULLARININ KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu AKADEMİ’nin sahip olduğu Hizmetler’den Site’yi kullanan tüm Kullanıcıların ve Üyeler’in faydalanma, satın alma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir. Gerçek ve tüzel kişiler, Site’ye girişleri ile birlikte bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırlar ve uymak zorundadırlar.

2.2. Kullanım Koşulları, Site’de yer alan Hizmetlerin sergilenmesi, satın alınması ve kullanılması ile, diğer özellikleri kapsamaktadır.

2.3. İşbu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanmakla kabul edilmiş sayılır.

 1. TANIMLAR

Üyelik: Akademi nezdinde, parola oluşturmak suretiyle oluşturulan hesabı veya Akademi tarafından verilen hesabı,

Misafir Üye: AKADEMİ Site’yi “Üye olmadan” kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kayıt: AKADEMİ Hizmetlerinden yararlanmak için, Site’ye kullanıcı adı ve şifre ile Kullanıcı olma işlemidir.

Kullanıcı: Siteyi üye olarak veya olmayarak kullanan gerçek/tüzel kişiyi

İletişim: AKADEMİ ile Site, e-posta, iadeli taahhütlü mektup üzerinden iletişimde bulunma faaliyetidir.

Yorum: AKADEMİ Site kapsamında, Site’ye yorum bırakma faaliyetidir.

Üyelik Sayfası: Kullanıcı’nın Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya özel sayfayı/paneli

Hizmetler: Kullanıcılar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AKADEMİ tarafından ortaya konulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası: Kullanıcılar’ın Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, AKADEMİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğler ile Kurum Kararlarına göre kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden ( erişilebilecek olan metni,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

KVKK ve İlgili Mevzuat: KVKK ve KVKK ile ilişkili diğer yönetmelik, tebliğ ve Kurum kararlarını,

Site: AKADEMİ’ın ürünlerinin incelenebileceği, sepete eklenebileceği ve satın alınabileceği https://www.elizakademi.com/ , https://www.uzaktanpanel.com/ ve alt alan adlı URL adresli internet sitelerini,

Kullanıcı: Site’ye AKADEMİ’ın ürün/hizmetlerinden faydalanmak/satın almak için Kullanıcı olan Gerçek Üye, Misafir Üye olan gerçek/tüzel kişileri,

Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

Ziyaretçi:  Websitesi’ni Kullanıcı olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek/tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 1. KULLANIM KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Site’yi kullanan kullanıcılar, Site’yi Misafir Kullanıcı, Gerçek Kullanıcı’lardan ibarettir. Bu Kullanım Koşulları, Tüketici Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında tüketici hukukuna giren işler veya tüketici hukuku kapsamında girmeyen işlerde Ticaret Kanunu ve sair kanunlar hükümleri üzerinden uygulanacaktır.

3.1.1. Kullanıcılar, Sitede’e kişisel veri bırakmak ile tüm Kişisel Verilerin Korunması hukuki metinlerini (Açık Rıza Metni, Aydınlatma Metni, KVK ve Gizlilik Koşulları), Siteye üye olmak ile Üyelik Sözleşmesi’ni, alışveriş yapmakla Mesafeli Satış Sözleşmesini ve Ön Bilgilendirme Formu’nu, ve Siteyi kullanmakla İşbu Metni ve Çerez Metnini de okumuş ve kabul etmiş sayılır ve aksini iddia edemez.

3.2. Kullanıcılar, Site’yi kullanmadan önce, Site’deki gerekli metinleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Bu metinler hakkında Kullanıcılar, gerekli tüm uyarılara ve şartlara dikkat etmekle yükümlüdür. AKADEMİ, bu hükümlere aykırılıktan ve AKADEMİ’ın kusuru olmayan işlemlerden doğan zararlardan sorumlu değildir.

3.3. Site’ye Üye olunurken veya ödeme yapılırken Üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Kullanıcılar, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Kanunlar önünde doğru olduğunu, AKADEMİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı, Site’ye Üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kullanıcı’nın Site’ye kayıt olurken kullandığı e posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AKADEMİ’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve AKADEMİ’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı Site’yi kullanırken Anayasa, TCK, Türk Borçlar Kanunu, TBK, FSEK, Sınai Mülkiyet Kanunu, Rekabet Kanunu ve tüm sair ve bağlantılı hukuki mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır.

3.6. Kullanıcı, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınai haklarına, rekabetten doğan haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Site’e, Site’nin veri tabanına ve Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Site’yi herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

3.7. Site’de Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve AKADEMİ’nin bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. AKADEMİ’e yöneltilebilecek herhangi bir talepte AKADEMİ ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

3.8. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AKADEMİ’İ bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından hariç tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, AKADEMİ’nin Kullanıcıya karşı Üyelik Kullanım Koşulları’na uyulmamasından dolayı tazminat ve rücu talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8.1. Kullanıcı’lar, Site Hizmetleri kapsamında tüm iş ve işlemlerinde AKADEMİ’ye veya 3. Kişi/kurumlara karşı, manipüle, haksız yarar, haksız rekabet, sebepsiz zenginleşme, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama, veri madenciliği, kaba kuvvet saldırısı, kişisel veri ihlali, Türk Ceza Kanunu’ndaki suçlar da dahil olmak üzere, tüm hukuka ve ahlaka karşı Hizmetleri kullanmayacağını ve kullanmadığını, Hizmet’i satın almakla temin etmiş sayılmaktadır. Bundan doğan zararlardan AKADEMİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.9. AKADEMİ’nin Türk Hukuk Mevzuatlarına aykırı olmayacak şekilde her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının Üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Kullanıcı, AKADEMİ’in bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.10. AKADEMİ markası ve logosu, Site’nin yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak AKADEMİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik AKADEMİ mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Kullanıcı’nın AKADEMİ’nin veya diğer kişiler da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde AKADEMİ’nin söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır. Kullanıcıların Eliz Akademi’nin fikri haklarını, ticari haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi veya zararına sebebiyet vermeleri halinde bu zararları karşılarlar ve cezai sorumluluktan tamamen kullanıcılar sorumludur.

3.11. Kullanıcı, AKADEMİ tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine ve Mevzuattan kaynaklanan zorunluluk ve haklara yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

3.12. AKADEMİ, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı Site’e girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13. AKADEMİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Akademi bu haklarını kullanırken Kullanıcıların KVKK’dan doğan, kişilik haklarından doğan tüm haklarına özen gösterir.

3.14. AKADEMİ, Kullanım koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, Mevzuatlardan kaynaklanan haklar çerçevesinde her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15. Taraflar, Siteye Kullanıcı olmakla Kullanıcı, KVKK uyarınca Aydınlatma Metnini, bu Kullanım Koşulları’nı, Çerez İşleme Şartları’nı ve gerekli diğer metinleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

3.17. AKADEMİ, Kullanıcılar’ın verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://elizakademi.com//kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

3.18. AKADEMİ, hizmetleri kapsamında kendisinin engel olamayacağı, inisiyatifinde bulunmayan zararlardan sorumlu değildir. Bu durumda AKADEMİ, hiçbir şekilde cezai ve hukuki yükümlülük kabul etmemektedir. Kullanıcı’lar, bu durumda hareketi ve zararı gerçekleştiren asıl kişilere karşı hukuki ve cezai şikayet ve diğer hukuki müdahaleleri yapacaklarını temin ederler. AKADEMİ, bu durumlarda ancak kendisinden beklenebilecek düzeyde önleyici ve olay sonrası düzeltici fiili müdahaleleri yapacaktır.

3.20. AKADEMİ Hizmetleri kapsamında, Site’den hizmet alanlar, Türk Hukuk mevzuatı kapsamında özel sorumluluklarını ve yükümlülüklerinin her türlü cezai ve hukuki yükümlülüklerini almış sayılmakla birlikte, AKADEMİ’ye hiçbir şekilde rücu hakkına sahip değildir.

3.21. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve Üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının Türk Medeni Kanunu bakımından fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan ve bu yaşı doldurmayan Kullanıcı veya veli/vasisi, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Aynı şekilde İşbu Kullanım Koşulları kapsamına giren Kullanıcıların da hukuki fiil ve ehliyetlere sahip olmaması durumunda Akademi bundan sorumlu olmayacak, tüm sorumluluk Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanunu emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcıya veya Velisi/Vasisi/Yasal Temsilcisine ait olacaktır.

 

 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. AKADEMİ, Kullanıcı’nın Site’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. AKADEMİ, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde info@elizakademi.com’a  e-posta adresine elektronik posta göndererek bilgi edinme, işbu metindeki ve bağlı Sözleşmelerdeki adreslere iadeli taahhütlü posta ile bildirim ile,  “0543 610 49 00 – 0312 219 4 118 ” telefonundan arama,  kişisel verilerinin işlenmesini durdurma ve sildirme hakkına sahiptir. Bu durumda AKADEMİ’in yapacağı fazla masraflar, Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

7.2. Kullanıcı tarafından Site’de Üyelik oluşturmak veya Site’den faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla AKADEMİ ya da iş ortakları tarafından KVK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Kullanıcı’ya özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amacıyla AKADEMİ’ın çalıştığı kişilerle amaçla sınırlı ve minimize edilmiş şekilde paylaşılabilecektir.

 

 1. KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

AKADEMİ, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Kullanım Koşullarını ve Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni, Kullanıcı Sözleşmesi de dâhil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Metin, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya AKADEMİ’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) AKADEMİ’nin işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AKADEMİ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Kullanım Koşulları’nın bir ihlali olarak kabul edilemez. Bu konuda oluşan zararlara bir 3. kişi sebep olmuş ise, Kullanıcı, o kişi/kişilere başvuracağını kabul eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Delil Sözleşmesi: Kullanıcı, işbu Metin’den doğabilecek ihtilaflarda AKADEMİ’IN resmi defter ve ticari kayıtları ile AKADEMİ’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, log kayıtlarının ve işbu Kullanım Koşulları ve bağlı Sözleşmelerde yer alan e-mail bilgilerindeki kayıtlar ile adreslerde gerçekleşmiş posta üzerinden gerçekleşen iletişimlerin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. Delillerin öncelik sıralaması hükümleri ayrıdır.

10.2. Bu Kullanım Koşulları ve Site’deki diğer tüm metin ve Sözleşmeler, konularına ve KVKK, TKHK, göre birbirinin eki ve parçasıdır. Üye, bu siteyi kullanmak ile Kullanım Koşullarını onaylamış sayılacak, ayrıca ile TTK ve diğer sair kanunlar emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tüm Sözleşmeleri ve Metinleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. İşbu Kullanım Koşulları, 10 (on) maddeden meydana gelip, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Aksi iddia ve ispat edilemez.

İstediğim eğitimi nasıl bulabilirim?

elizakademi.com ‘un arama motoru üzerinde belirgin kelimeleri kullanarak arama yapabilir, istediğiniz eğitime ulaşabilirsiniz.
Bunun için eğitim adı yada eğitim kodu kodu ile arama yapabilirsiniz. Yada ana menü üzerinden dilediğiniz kategoriye girip dilediğiniz eğitimlere kategori, fiyat aralığı gibi kriterlerle erişebilirsiniz.


İstediğim eğitimi nasıl sepete ekleyebilirim sipariş edebilirim?

Aradığınızı bulduktan sonra eğitimin fotoğrafına ya da ismine tıklamanız durumunda eğitim için özel yaptığımız sayfaya ulaşabilirsiniz.
Bu sayfada eğitimin fiyatını, içeriğini, süresini, size neler katacağıyla  ilgili kısa detay bilgilerini ve stokta durumunu görebilirsiniz.
Satın almak istediğiniz eğitim sayısını seçip eğitimi sepetinize ekleyip alışveriş işlemine devam edebilirsiniz.

1.KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Sağlayıcı’nın, Tüketici’ye hizmet yaptığı, aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve verilmesi/teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 1. SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvanı             : Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres                : Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara

Telefon             : 0543 610 49 00 – 0312 219 4 118

Eposta              : info@elizakademi.com

Vergi No          : 3320961185

Ticaret Sicil / Mersis No: 431061 / 0332096118500001

Sağlayıcı Hesabına Hareket Eden: Elif ÖZ – Ankara Etimesgut

 1. TÜKETİCİ BİLGİLERİ(Bundan sonra TÜKETİCİ olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi : {_Tüketiciad_} {_Tüketicisoyad_} 

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Telefon : {_Tüketicitelefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_Tüketicimail_}

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Hizmetin temel nitelikleri (türü, konusu vb.) SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde ve bu metinde ve mesafeli satış sözleşmesinde yer almakla birlikte, işbu metin ve mesafeli satış sözleşmesinde yer alan öğrencinin seçmiş olduğu eğitimlerin, uzaktan şekilde, panel açmak ve kayıtlı eğitimlerin izlenmesini sağlamaktır. Ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz ve mesafeli satış sözleşmesi ile bu formu onaylamak ile incelemiş sayılırsınız.

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tercih Edilen Hizmetler

Fiyatlar

SAĞLAYICI Ünvanı

Hizmet İfa Günü

Vergiler ve Ek Masraflar

Ödeme Şekli

İndirim

Vergiler Dahil

Toplam Fiyatı

 

Eğitim İsmi

 

 

 

 

Eliz Akademi

 

 

 

 

 

 

Eğitim İsmi

 

 

 

 

Eliz Akademi

 

 

 

 

 

 

Eğitim İsmi

 

 

 

 

Eliz Akademi

      

Toplam

Hizmet

Adedi

Toplam Fiyat

Sağlayıcı Unvanı

İfa Günü

Toplam Vergiler ve Ek Masraflar

Ödeme Şekli

Toplam İndirim

Herşey

Dahil

Toplam Fiyat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad/Soyad/Unvan : {_tüketiciad_} {_tüketicisoyad_}

Adres : {_teslimatadresi_}

Telefon : {_tüketicitelefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_tüketicimail_}

Sipariş Tarihi : {_tarih_}

Fatura Adresi : {_faturaadresi_}

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte e-mail adresine teslim edilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. TÜKETİCİ, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİNIN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SAĞLAYICI tarafından TÜKETİCİ’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen eğitimlere/hizmetlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. Sözleşme konusu her bir hizmet, 5 günlük süreyi aşmamak kaydı ile gerekli ödemelerin yapılmasından sonra TÜKETİCİ’ nin belirttiği bilgilere ve hesabına(panel) tanımlanır, dijital teslimi yapılır. Bu süre içinde ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilememesi durumunda, TÜKETİCİ’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

5.3. Ayrıca eğitimlerin yanında Sertifikalar, e-Devlet olarak TC kimlik numarasına tanımlanır ve Tüketici’nin belirttiği adrese, Sertifikaya hak kazanmasının ardından 30 günlük yasal süreyi aşmadan gerçekleştirilebilir.

5.4. SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmetleri eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.5. SAĞLAYICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini ve ettiğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SAĞLAYICI’nın sözleşme konusu ürünü ifa/teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.7. TÜKETİCİ, Sözleşme konusu hizmetin TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Tüketici’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Sağlayıcı’ya ödenmemesi halinde, teslim edilen hizmetin bedelinin Sağlayıcı’ya başka kanallardan ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.8. SAĞLAYICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SAĞLAYICI’ dan talep etme hakkına haizdir. TÜKETİCİ tarafından siparişin iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

TÜKETİCİ, SAĞLAYICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SAĞLAYICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. CAYMA HAKKI

6.1. Taraflar cayma hakkı konusunda, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde ve sair mevzuatta mevcut emredici hükümlere uyacaklarını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

6.2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’ğ’’ bendi uyarınca ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ’in cayma hakkı kapsamı dışında olmasından dolayı,  katılımcı eğitimlerin tarafına açılmış olması sonrası, almış olduğu ürün veya hizmeti iade ederek, işbu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır. Katılımcı işbu sözleşmeyi okuyarak onaylaması ile yasal düzenlemeler gereği cayma hakkının olmadığını, kabul ve beyan etmiş olur. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde de cayma hakkı kullanılamaz.

6.3. Tüketici, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’ğ’’ bendi ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’’ hariç on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Tüketicinin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, sözleşmedeki iletişim bilgilerine yazılı (e-posta veya posta) olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

6.4. Öğrenci, eğitim ekranının tarafına açılması sonrası, sözleşmeden döndüğünü belirtir ise, dönme sonucu eğitim ücretinin tamamını karşılayacaktır.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

7.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Sağlayıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 1. ŞİKAYET VE BAŞVURULAR
  • Tüketici, cayma hakkına, hizmet hakkındaki sorularına, sorunlarına, kullanım şekillerine ve benzer iletişim gerektire tüm hususlar hakkında Sağlayıcı ile aşağıdaki iletişim kanallarından iletişime geçebilecektir:

Eliz Akademi Mail: info@elizakademi.com

Eliz Akademi Adres(Posta):

Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara

 • Şikayet çözümleri, yukarıdaki iletişim adreslerinden iletişime geçmeniz halinde, Sağlayıcı kaynaklı ve sözleşmelere aykırılıktan doğan bir şikayet ise, 14 gün içerisinde çözüme kavuşturulur ve Tüketici ile gerekli iletişimler aynı kanallardan kurulur.

8.3. SAĞLAYICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya Tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  Tüketici sorunları hakem heyetine veya Tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

 1. a) 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

 İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 

 1. TEKNİK REHBER VE DİĞER HUSUSLAR
 • Öğrenci, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Sağlayıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme formunda yazılı bütün hususlar konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
 • Sitede yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve kullanım koşulları işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Öğrenci bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • Söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek işbu Sözleşme, Öğrenci’nin Sağlayıcı ‘ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.
 • Sipariş verme, mesafeli satış sözleşmesi ve bu metindeki yükümlülüklerin tamamını ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği de öğrencimize duyurulur.
 •  
 • İkinci seçenek olarak doğrudan ulaşan öğrenciler ise önce https://www.uzaktanpanel.com/  sitesinden taraflarına panel açılır, sözleşmeleri onaylarlar ve ödemeler gerçekleşir.
 • Öğrenci, şifresini kimse ile paylaşmamalıdır. Ayrıca şifresini en az bir büyük karakter, bir küçük karakter, numara ve başka işaret de olacak şekilde, kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde yapmalıdır. Kullandığı bilgisayara, ödeme yaptığı kartlara başkasının erişiminin olmadığına dikkat etmelidir. Bu konularda öğrencimizin hatalarından oluşan sorunlardan Eliz Akademi sorumlu değildir.
 • Panel, standart Chrome, Mozilla, Explorer gibi internet tarayıcılarında çalışmakta olup, yeterli donanım özelliğine sahip bilgisayarlar tercih edilmeli ve makul bir internet hızı olmalıdır.

SAĞLAYICI: Eliz Akademi Sağlık Ticaret Limited Şirketi

TÜKETİCİ: {_Tüketiciad_} {_Tüketicisoyad_}

TARİH: {_tarih_}

ELİZ AKADEMİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ”

Aşağıda isim (Unvan) ve adresleri yazılı bulunan Sağlayıcı  (“Akademi” olarak anılacaktır.) ile Tüketici (“Öğrenci” olarak anılacaktır.) arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarda Eğitim Sözleşmesi yapılmıştır.

1. TARAFLAR

 • Tarafların ticaret, kimlik ve iletişim
 1. AKADEMİ

Ünvanı  : ELİZ AKADEMİ SAĞLIK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi   : Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara

Telefon : 0543 610 49 00 – 0312 219 4 118

E-mail   : info@elizakademi.com

İnternet Sitesi: https://www.elizakademi.com/

Ticaret Sicil / Mersis No: 431061 / 0332096118500001

 1. ÖĞRENCİ/KATILIMCI

Adı Soyadı              : Ad-Soyad

TC Kimlik No        :

Doğum Yeri/Tarihi: İl / gg.aa.yy

Telefon Numarası  : Telefon No

E-Mail Adresi         : aaaa@gmail.com(E-Mail)

Adres : Tam Adres

 

 • Tanımlar

Eğitim: Site üzerinden Eliz Akademi’nin sunmuş olduğu ve öğrencilerin eğitim aldıkları, sözleşme kapsamındaki eğitimlerdir.

İnternet Sitesi (Site): Akademi’nin Eğitim hizmetlerini sunduğu www.elizakademi.com/ ve www.uzaktanpanel.com/ alan adlı ve alt alan adları (subdomain) da dahil internet sitesidir.

Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu

Sağlayıcı: Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Sertifika: Akademi’nin işbu sözleşme kapsamında tercih edilen Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrenci adına tanımlayacağı ve Öğrencinin hak kazanacağı Sertifika’yı ifade eder.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

2. KONU

 • İşbu sözleşmenin konusu; Öğrenci’nin işbu Sözleşme ve İnternet Sitesi üzerinden tercih etmiş olduğu Eğitim’lerin, Akademi tarafından online şekilde Öğrenci’ye sunulması, eğitim sonucunda gerekli onaylı Sertifikanın verilmesi ve Öğrencinin de seçtiği ödeme şekline göre ödeme yapmasıdır.
 • İşbu sözleşme ile Öğrenci; Sağlayıcının adresi, unvanı, sözleşme konusu ürünün özelliklerini, vergi ve sertifika kargo ücreti dahil ürün bedelini, ödeme şeklini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, cayma hakkının olup olmadığını, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin şartları, uyuşmazlık halinde hangi makamların yetkili olacağını, site üzerinde konuya ilişkin bilgilerin açık bir şekilde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgileri okuyup anladığını, sözleşme metnini incelediğini ve siparişini bu bilgiler üzerine tamamladığını, ürün ile ilgili kampanya bilgilerini ve detayları ortamına uygun bir şekilde site üzerinde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgiler çerçevesinde ürünü seçtiğini, işbu sözleşme metnini okuduğunu, Tüketicinin Korunması Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde hür ve açık iradesi ile onayladığını kabul eder.

MADDE 3   : SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER

 • Sözleşmeye konu hizmetin bilgileri, Sağlayıcıya ait internet sitesinde ve işbu sözleşmenin 2. Maddesinde açıkça da belirtilmiş olup, bu maddede de hizmetlerin ayrıntılı dökümleri belirtilecektir. İşbu Sözleşme konusu hizmet bir kampanya kapsamında ise söz konusu kampanya şartları ve tarihleri ürüne ilişkin bilgiler arasında paylaşılmış olup, Öğrencinin kampanyadan yararlanmasında, siparişi oluşturmaya başladığı tarih ve saat değil, siparişini bu sözleşme hükümlerini okuyup kabul ettikten sonra onayladığı tarih ve saat dikkate alınır. Ödeme zamanı ve şekli işbu sözleşme devamında belirtilmiş olup tarafların açık iradeleri doğrultusunda ödeme planı oluşturulmuştur.
 • Sözleşme konusu ürünün/hizmetin isimleri ve vergileri dahil satış fiyatları ile ödeme seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşme Kapsamındaki Eğitim

 

 

 

Eğitim İsmi #01

Eğitimin Temel Nitelikleri(Örn: Uzaktan 36 Saatlik Kayıtlı …. Eğitimi)

+ Eğitimin Site Linki

Toplam fiyat

Ödeme Şekli

Eğitim İsmi #02

Eğitimin Temel Nitelikleri(Örn: Uzaktan 36 Saatlik Kayıtlı …. Eğitimi)

+ Eğitimin Site Linki

Toplam fiyat

Ödeme Şekli

Eğitim İsmi #03

Eğitimin Temel Nitelikleri(Örn: Uzaktan 36 Saatlik Kayıtlı …. Eğitimi)

+ Eğitimin Site Linki

Toplam fiyat

Ödeme Şekli

 

Tüm Eğitimler

Eğitimin Temel Nitelikleri

Tutar

Aile Danışmanlığı

Eğitimin Temel Nitelikleri(Örn: Uzaktan 36 Saatlik Kayıtlı …. Eğitimi)

+ Eğitimin Site Linki

 

Diş Hekimliği Asistanlığı

 

 

Eczacı Yardımcılığı

 

 

Eğitim Koçluğu

 

 

İnsan Kaynakları

 

 

Tıbbi Sekreterlik

 

 

Yaşam Koçluğu

 

 

İşaret Dili

 

 

Oyun Terapsi Yeni

 

 

Masal Terapisi

 

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

 

 

Bilgisayar İşletmenliği

 

 

Bilgisayar İşletmenliği

 

 

Evlilik ve İlişki Danışmanlığı

 

 

Çocuk Bakım ve Gelişimi

 

 

Hasta ve Yaşlı Bakımı

 

 

Adli Sekreterlik

 

 

TK-NUMEROLOJİ

 

 

TK-KUANTUM EĞİTİMİ

 

 

TK-FİTOTERAPİ

 

 

TK-AROMATERAPİ

 

 

TK-BİOENERJİ

 

 

Yüz Okuma Eğitimi

 

 

Eğiticinin Eğitimi

 

 

Diksiyon Eğitimi

 

 

Resim Analizi

 

 

Aile Dizimi

 

 

EFT

 

 

Çocuk Değerlendirme     Testleri

 

 

İletişim Teknikleri

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

 

4. SÖZLEŞME KURULMA TARİHİ ve MÜCBİR SEBEPLER

 • Sözleşme Öğrencinin mesafeli satış sözleşmesini onayladığı an itibariyle kurulmuş sayılır.
 • Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

5. GENEL HÜKÜMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 • İşbu sözleşme ile Öğrenci; sözleşme konusu ürünü sitede incelediğini ve belirtilen özellikleri ile kabul ettiğini, ürünün ödemesini şartlara uygun bir şekilde yapmayı, Sağlayıcının adres bilgilerini edindiğini, kendisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu aksi halde yaşanacak sıkıntılarda kendisinin sorumlu olacağını, eğitim panelinin açılmasından sonra taraflarca belirlenen ödeme gününce ücretinin ödeneceğini Öğrenci kabul ve taahhüt eder.
 • Sağlayıcı kendisine işbu sözleşme ile yüklenen edimleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, Mevzuat ve işbu sözleşme hükümlerine göre yerine getireceğini taahhüt
 • Akademinin ana edimi, öğrencinin seçtiği ve Maddede belirtilmiş eğitimin panelini öğrencilere açmak ve sağlıklı şekilde eğitim almalarına imkan sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilere işbu sözleşmenin ardından eğitim panelleri açılacak ve eğitimlere ulaşmaları sağlanacak olup, işbu sözleşme” elektronik ortamda anında ifa edilen” sözleşmedir. Eğitim sertifikasının fiziki halinin öğrenciye teslimi talep edilmiş ise, Sertifikaya hak kazanmasından itibaren 30 gün içerisinde Akademi, Öğrencinin belirtilen adresine kargolayabilir. Fiziki gönderilmesi sözleşmenin ana edimi olmayıp, hak kaybı da doğmamaktadır. Sertifikalar öğrencilerin hak kazanması sonrası e-devletlerine tanımlanacaktır. Eğitim panelinin ve eğitimlerin öğrenciye açılması ile sözleşme ifa edilmiş sayılacaktır.
 • Öğrencinin adres, fatura, teslimat adresi ve ödeme bilgilerinde hata veya uyuşmazlık olması halinde Sağlayıcı siparişin oluşturulmasını ve sevkiyatını askıya alarak Öğrenci ile irtibat kuracaktır. Öğrencinin vermiş olduğu bilgiler vasıtasıyla kendisi ile irtibat kurulamaması halinde Sağlayıcı sitede yer alan siparişe ilişkin detaylarda durumu belirterek siparişi iki tarafın da zarar görmemesi için iptal
 • Site üyeliğinde ve işbu sözleşmede verilen bilgilerin doğru olduğu kabul edilir. Öğrencinin hak ve fiil ehliyetinde, yanlış bilgi verilmesinden doğan ticari ve cezai sorumluluktan Akademi sorumlu tutulamaz. Ticari ve Cezai sorumluluk tamamen Öğrenci, velisi, veya yasal temsilcisindedir.
 • Sağlayıcı, dürüstlük kuralı ve hukukun genel ilkelerine göre Site kullanımı ve diğer eğitim hakkındaki bilgilendirmeleri Öğrenciye yapar.
 • Sertifika gönderimi Öğrencinin adresine PTT kargo ile yapılır. Öğrenci farklı kargo da seçebilir. Öğrenci farklı kargo firması seçtiği takdirde teslimat aksaklıklarından Akademi sorumlu değildir. Sözleşme konusu ürün/ürünler, Öğrenci’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Sağlayıcı sorumlu
 • Öğrenci, Sağlayıcı ile paylaşmış olduğu telefon ve mail adreslerine kampanya bilgisi ve reklam gönderilmesini kabul Bu bilgilerin kendisi ile paylaşılmasından vazgeçilmesini istediği takdirde Sağlayıcı ile irtibat kurarak bilgi paylaşımının durdurulmasını isteyebilir.
 • Öğrenci, İnternet Sitesini site kurallarına göre azami özenle kullanır. Öğrenci, site şifresini kimse ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Site kullanım kurallarına aykırı kullanım nedeniyle meydana gelen aksaklıklardan öğrenci sorumludur.
 • Öğrencinin, internetteki Oltalama Saldırıları(pishing) ile Akademi Site’ini ziyaret ettiği zannıyla uğradığı zararlardan öğrenci sorumludur. Eliz Akademi’nin sorumlu olmadığı siber güvenlik aksaklıklarından Eliz Akademi sorumlu olmayacaktır.
 • Öğrenci, Sağlayıcıya ait internet sitesi üzerinden Sağlayıcıyı ve üçüncü kişileri rahatsız edecek ve kişilik haklarını zedeleyecek paylaşımlarda bulunamaz, siteyi hukuki amacının dışında bir amaç ile kullanamaz, Sağlayıcı ve üçüncü kişilere zararı dokunacak şekilde virüs, program ve benzeri sanal zarar vericileri siteye yükleyemez. Bu gibi durumlarda doğacak olan zararlardan Öğrenci kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt Sağlayıcının bu gibi zararları hukuk yoluna taşıması halinde de Öğrenci yine kendisi sorumludur.
 • Öğrenci, Site üzerinden veya sosyal medyadan, hukuka aykırı şekilde Akademi’yi herhangi bir şekilde zarara uğratır, ticari itibarını zedeler ise Akademi’nin uğramış olduğu zararı ve 20.000 TL (yirmibinTürklirası) cezai şartı ödemeyi taahhüt eder.
 • Akademi, eğitim portalını öğrenciye açmakla Sözleşme ifa edilmiş sayılacaktır. Öğrenciye eğitimlerin tamamı açılır ve Sertifika sınavların geçilmesinin ardından e-Devletine tanımlanır. Bu kapsamda Öğrencinin iletişimi kesmesi, yanlış adres vermesi, üyeliğini silmesi vb. sebepler ile eğitimi almayı reddetmesi, yanlış bilgi girmesi, sertifika sınavını geçememesi veya sertifikayı almayı reddetmesi halinde, Akademi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Farklı durumlar, Sözleşmede belirtilen e-mail adresleri üzerinden Akademi’ye belirtilir.
 • Hizmetlerin ifasından sonra Öğrenci’ye ait kredi kartının Öğrenci’nin kusurundan kaynaklanan veya kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili Banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünlerin bedelini Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Öğrenci sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durumunda ödemeleri 5 (Beş) iş günü içinde gerçekleştirir.
 • Öğrenci, ürünün/hizmetin kendisine kalıcı veri saklayıcısı kullanılmak suretiyle iletilmesini istemiş ise cayma hakkına ilişkin hükümler işbu sözleşmenin 8. Maddesinde düzenlenmiş olup katılımcı/Öğrenci işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan
 • Ürün/hizmet, Öğrenciye, esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, sertifika da öğrenciye tanımlanacak ve istenilmesi halinde fiziki olarak gönderilecektir. Sertifikalar e-devlet üzerinden tanımlanacağından, fiziki gönderilmesi ekstra olarak, sözleşmenin edimi olmayarak, Eliz Akademi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak hizmetin/ürünün ifa türü anında ifadır. Katılımcı/Öğrencinin adına tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile sitesi üzerinden giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı ve işbu sözleşme kapsamına göre ifa kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde Öğrencinin cayma hakkı işbu sözleşmenin 8. Maddesinde ele alınmış olup katılımcı/Öğrenci işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

6. ÖDEME ŞEKLİ

 • Kredi Kartı ile Ödeme: Öğrenci’nin Kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Banka kampanyalar düzenleyerek Öğrenci’nin seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler Bu tür kampanyalar ilgili Banka’nın insiyatifindedir.
 • Vadeli Ödeme: Vadeli ödeme seçildiği durumlarda, öğrenci sözleşmeyi onaylamasının ardından (uzaktanpanel.com üzerindeki) panel ve eğitimler kendisine açılacak, daha sonra ise ödemeyi ödeme planına göre seçecek ve “havale ile ödeme (6.3.madde)” seçeneği gibi ödemelerini gerçekleştirecektir.
 • Havale ile Ödeme:

Seçildiği durumlarda, öğrenci ilk taksitini ödemesinin ardından Eğitim kendisine açılacak ve ödemesine ve ödeme planına dair makbuzlar kendisine fiziken teslim edilecektir. Öğrenci, havale ile ödeme seçeneğinde, aşağıdaki banka hesaplarına ödemeyi ödeme seçeneğine göre gerçekleştirecek ve açıklama kısmına “eğitim ismi ve sözleşme kodu”nu yazacaktır.

Öğrenci’nin Havale Hesabı:

Havale Hesabı

IBAN Numarası

ELİZ AKADEMİ SAĞLIK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ziraat Bankası)

TR 21 0001 0006 6889 1636 0750 04

ELİZ AKADEMİ SAĞLIK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Garanti Bankası)

TR43 0006 2000 4830 0006 2837 14

 • Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Öğrenci, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Öğrenci arasındaki kredi kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt

7. İADE PROSEDÜRÜ

 • Kredi Kartına İade Prosedürü: Öğrenci’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Öğrenci’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. Öğrenci, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini beyan
 • Havale Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: Havale ödeme seçeneklerinde iade Öğrenci’den Banka hesap bilgileri istenerek, Öğrenci’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale şeklinde yapılacaktır.
 • Peşin Ödeme: Peşin ödeme seçildiği durumlarda, iade peşin öğrenciye gerçekleştirilecek ve kanıtlar sunulacaktır.

8. CAYMA HAKKI

 • Taraflar cayma hakkı konusunda, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde ve sair mevzuatta mevcut emredici hükümlere uyacaklarını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’ğ’’ bendi uyarınca ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’in cayma hakkı kapsamı dışında olmasından dolayı, katılımcı eğitimlerin tarafına açılmış olması sonrası, almış olduğu ürün veya hizmeti iade ederek, işbu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır. Katılımcı işbu sözleşmeyi okuyarak onaylaması ile yasal düzenlemeler gereği cayma hakkının olmadığını, kabul ve beyan etmiş Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde de cayma hakkı kullanılamaz.
 • Tüketici, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’ğ’’ bendi ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’’ hariç on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, sözleşmedeki iletişim bilgilerine yazılı (e-posta veya posta) olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Öğrenci, eğitim ekranının tarafına açılması sonrası, sözleşmeden döndüğünü belirtir ise, dönme sonucu eğitim ücretinin tamamını karşılayacaktır.

9. DİĞER HÜKÜMLER

 • Öğrenci, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Sağlayıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme formunda yazılı bütün hususlar konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
 • Sitede yer alan ön bilgilendirme formu, kullanım koşulları ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Öğrenci bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli Sitede yer alan hizmetlerin tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SAĞLAYICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 • Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek işbu Sözleşme, Öğrenci’nin Sağlayıcı ‘ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.
 • Sitede yer alan eğitimlerin, logoların, tasarımların ve bilgilerin tamamı Eliz Akademi’ye ait olup, herhangi şekilde Öğrenci tarafından izinsiz kullanılamayacaktır. Öğrenci veya onun sebep olduğu bir kişinin Eliz Akademi’nin fikri ve/veya sınai haklarını ihlal etmesi durumunda Öğrenci tüm zararı karşılayacağını ve 000 TL(yirmibinTürklirası) cezai şartı ödeyeceğini kabul eder.
 • Eğitimler gayrimaddi varlık olduğundan, panelin kendisine açılması ve sözleşmeyi onaylamasının ardından Öğrencinin iade süreçlerini kullanması söz konusu olamayacaktır.
 • Sipariş verme, mesafeli satış sözleşmesi ve bu metindeki yükümlülüklerin tamamını ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği de öğrencimize duyurulur.
 • Öğrenci/Tüketici, iletişim ve diğer özellikleri de buradan gerçekleştirir. Eliz Akademi paneli oldukça açık ve kolay kullanılabilir olup, site içerisinde “Kullanım Koşulları” nı okuyarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilir.
 • Öğrenci, şifresini kimse ile paylaşmamalıdır. Ayrıca şifresini en az bir büyük karakter, bir küçük karakter, numara ve başka işaret de olacak şekilde, kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde yapmalıdır. Kullandığı bilgisayara, ödeme yaptığı kartlara başkasının erişiminin olmadığına dikkat etmelidir. Bu konularda öğrencimizin hatalarından oluşan sorunlardan Eliz Akademi sorumlu değildir.
 • Panel, standart Chrome, Mozilla, Explorer gibi internet tarayıcılarında çalışmakta olup, yeterli donanım özelliğine sahip bilgisayarlar tercih edilmeli ve makul bir internet hızı olmalıdır.
 • Şikayet ve işbu sözleşmedeki sözleşme ile ilgili tüm haklar, Sözleşmede mevcut iletişim adreslerine, sözleşmedeki usuller(mail veya posta) ile yapılabilecektir.

10. YETKİLİ MAHKEME

 • Öğrenci işbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıklarda ANKARA MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ 

11. YÜRÜRLÜK

 • Sağlayıcı site üzerinde, Öğrenci tarafından işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini beyan edeceği bir yazılım oluşturmayı üstlenir. Öğrencinin sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dâhilinde Öğrenci ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer. Öğrenci uzaktan vermiş olduğu onay ile sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 • Öğrenci Site dışında Akademi ile iletişim kurup hizmet almaya başlamış ise işbu Sözleşmedeki yazışma adresleri ve her türlü hukuki delil de geçerli olacaktır.
 1. DELİL

12.1. İşbu sözleşme kapsamında ana delil niteliği, Site üzerindeki delillerdir. İkincil delil niteliği ise işbu sözleşme kapsamındaki diğer iletişim adresleri ve en son olarak diğer her türlü delillerdedir. Bu kapsamda delillerin çelişmesi durumunda en başta Site üzerindeki deliller öncelikli, e-mail yazışmaları ikincil öncelikli ve her türlü delil kullanılacak ve öne sürülebilecektir.

 1. SON HÜKÜMLER

13.1. Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Site Kullanım Koşulları ve diğer Kişisel Veri Metinleri, bağlı hukuki metinlerdir. Öğrenci, işbu sözleşmeyi onaylamakla, Eliz Akademi Ön Bilgilendirme Formu’nu da okumuş ve onaylamış ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan ön bilgilendirmeleri okumuş ve onaylamış sayılmaktadır.

13.2. İşbu Sözleşme 13 maddeden oluşmakta ve Sağlayıcının yanında Tüketiciye de gönderilmiş olup, bilinçli bir tüketici yaklaşımıyla, mesafeli iletişim araçlarına uygun bir şekilde kabul edilmiş, onaylama şeklinde kabul edilmiş imza (onay) altına alınmıştır.

KATILIMCI

TARİH

İsim – Soyisim

0.00.2022

 1. Giriş

1.1. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi”(Akademi) https://www.elizakademi.com/ )’nin önemle üzerinde durduğu bir konu olup, bu kapsamda AKADEMİ, Öğrencilerimiz/kullanıcılarımız ve çalışanlarımız dahil Akademi ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekte

1.2. Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası(Politika), bu korumanın esaslarını göstermektedir.

1.3. Eliz Akademi, bu politika kapsamında kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun m.5’e uygun şekilde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

İlkeleri çerçevesinde toplamakta ve işlemektedir.

 1. Kapsam ve Amaç

2.1. Bu politika, AKADEMİ’nin “Site” kapsamında (https://www.elizakademi.com/) , kişisel verileri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği gerçek kişiler hakkında uygulanacaktır.

2.2. Bu politika, AKADEMİ’nin tüm iş ve işlemlerinde kişisel verilerin korunması süreçlerinin ve Site’de mevcut diğer sözleşme, politika, prosedür ve metinlerde yer alan kişisel verilerin korunması ile ilgili hükümlerinin esasını ve dayanağını oluşturmaktadır.

2.3. İşbu politika, Eliz Akademi’un Site kapsamında ve diğer şekillerde işlediği kişisel verilerin, T.C. Anayasası, Türk Medeni Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelikler ve ikincil düzenlemeler kapsamında işlenmesi hakkında politika, prosedür ve amaçları düzenlemiştir.

2.4. Bu  politika kişisel verilerin,

 1. Toplanma ve yöntemlerini,
 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğinin,
 3. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategorilerde verilerin işlendiğinin,
 4. İşlenme süreçleri ve hangi amaçlarla kullanıldığının,
 5. Güvenliğini sağlamak için gerekli veri güvenliği tedbirlerinin,
 6. Saklama sürelerinin,
 7. İlgili kişilerin ve verilerin durumu ve akıbeti ile ilgili ulaşma yöntemlerini,
 8. Çerez kullanma ve yöntemlerini

Kapsamaktadır.

 1. Tanımlar

Üyelik: Akademi nezdinde, parola oluşturmak suretiyle oluşturulan hesabı veya Akademi tarafından verilen hesabı,

Misafir Üye: AKADEMİ Site’yi “Üye olmadan” kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kayıt: AKADEMİ Hizmetlerinden yararlanmak için, Site’ye kullanıcı adı ve şifre ile Kullanıcı olma işlemidir.

Kullanıcı: Siteyi üye olarak veya olmayarak kullanan gerçek/tüzel kişiyi

İletişim: AKADEMİ ile Site, e-posta, iadeli taahhütlü mektup üzerinden iletişimde bulunma faaliyetidir.

Yorum: AKADEMİ Site kapsamında, Site’ye yorum bırakma faaliyetidir.

Üyelik Sayfası: Kullanıcı’nin Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya özel sayfayı/paneli ( https://www.uzaktanpanel.com/ )

Hizmetler: Kullanıcılar’ın işbu Üyelik Sözleşmesiiçerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AKADEMİ tarafından ortaya konulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası: Kullanıcılar’ın Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, AKADEMİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğler ile Kurum Kararlarına göre kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden ( erişilebilecek olan metni,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

KVKK ve İlgili Mevzuat: KVKK ve KVKK ile ilişkili diğer yönetmelik, tebliğ ve Kurum kararlarını,

Site: AKADEMİ’ın ürünlerinin incelenebileceği, sepete eklenebileceği ve satın alınabileceği https://www.elizakademi.com/ , https://www.uzaktanpanel.com/ ve alt alan adlı URL adresli internet sitelerini,

Kullanıcı: Site’ye AKADEMİ’ın ürün/hizmetlerinden faydalanmak/satın almak için Kullanıcı olan Gerçek Üye, Misafir Üye olan gerçek/tüzel kişileri,

Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

Ziyaretçi:  Websitesi’ni Kullanıcı olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek/tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

 • Elde edilme veya kaydetme: Kişisel verilerin ilk defa elde edildikleri an itibariyle işleme fiili başlamaktadır.
 • Depolama/muhafaza etme: Dijital ya da fiziksel ortamda, kişisel verilerin saklanması, barındırılması ya da depolanması işleme kapsamında kabul edilir.
 • Değiştirme / Yeniden Düzenleme: Kişisel verilerin, çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi deişleme sayılır.
 • Aktarılma / Devralınma: Kişisel verilerin çeşitli yöntemlerle iletilmesi de işleme faaliyeti kapsamındadır.

Anonimleştirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Silme: Silme; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Yok Etme: Yok etme; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kişisel Verilerin Aktarılması: Veri sorumlularının uhdesinde bulunan kişisel verilerin aktarılmasıdır.

 1. Veri Sorumlusu ve Başvuru

4.1. AKADEMİ Veri Sorumlusu sıfatını, “Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara ” adresli Eliz Akademi Sağlık Ticaret Limited Şirketi taşımaktadır.

4.2. İlgili kişiler KVKK m.11 gereğince, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

4.3. Bu kapsamda ilgili kişilerin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

4.4. AKADEMİ tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4.5. Veri Sorumlusu’na İlgili Kişi olarak bildirim ve isteklerinizi, “Eliz Akademi Sağlık Ticaret Limited Şirketi” ye, info@elizakademi.com e-posta adresinden yapabilirsiniz. Eliz Akademi, başvuruları aynı ortamdan en kısa sürede ve en fazla 30 gün içinde cevaplandıracaktır.

 • İlgili kişiler başvuruda Site’mizde yer alan “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurup, imzalı şekilde göndereceklerdir.

5. Kişisel Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

5.1. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda yazılı veya elektronik olarak işlenmektedir.

5.2. Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/2-1a-c-ç-d-e-f- Bentleri uyarınca:

“ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

/” Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”

/ “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Ödeme işlemleri.”

/  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

/ Türk Borçlar Kanunu Sözleşme Hükümleri’ hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

hukuki sebeplerine dayanarak web siteleri, WhatsApp konuşmaları, e-mail, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:

7.Aldığımız Koruma Tedbirleri

7.1. Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda;

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır, Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır, Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır, Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren düzenlemeler mevcuttur, Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır, Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır, Güvenlik duvarları kullanılmaktadır, Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir, Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır, Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır, Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır, Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir, Şifreleme yapılmaktadır.

8.İşlenen Kişisel Veriler

Akademi’de, kimlik bilgileri, iletişim verileri, lokasyon verileri, akademik veriler ve öğrencilerin gönderdiği mesaj verileri Akademinin zorunlulukları ve Açık rıza metni’mizdeki sebepler ile işlenebilmektedir.

9. Kişisel Verilerin İşlenme Sınırı ve Süreleri

Akademi olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz ve “İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması” sonrası en az “1 yıl” ve “en fazla 10 yıl” kanuni sürelere göre saklanmaktadır.

 10. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler, KVKK’da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Akademi, kişisel verilerinizi, hukuki zorunluluklar ve açık rıza metni dışında, hiçbir şekilde 3. Taraflara aktarmaz. Akademi, kişisel verilerin aktarılması politikasında, başta T.C. Anayasası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özellikle m.8 ve 9’a uygun prosedürleri yürütmektedir.

10.1.Alıcılar

Kişisel verileriniz, Akademi yetkiye sahip çalışanları, Sertifika zorunluluğu sebebi ile Devlet üniversitesine, Devlet kurumlarına(MEB, Maliye Bakanlığı), hukuki zorunluluklar sebebi ile Avukat ve Muhasebe Uzmanlarına, operasyonel zorunluluklar sebebi ile tedarikçi çalışanlarına ve Yazılım firmasına (Eliz Yazılım) aktarılmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz doğrudan yurt dışına aktarılmamakla birlikte, zorunlu olarak ve operasyonel zorunluluklar sebebi ile, Google’a, dökümantasyon, mail ve WhatsApp gibi yazılımlar sebebi ile aktarılmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi korumak için büyük özen göstermekteyiz.

11. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

11.1. AKADEMİ, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

11.2. AKADEMİ, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. AKADEMİ, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmakta, ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulama(3D Secure) teknolojisi ile de teknik tedbir almaktadır. . Buna ek olarak, web sitesi, ve mobil sitesi aracılığıyla AKADEMİ kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

11.3. AKADEMİ, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; veri güvenliği önlemlerini alır, güvenlik duvarlarını aktif eder ve anti virüs programlarını yükler.
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin güvenli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

11.4. AKADEMİ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, AKADEMİ tarafından işletilen platformlara veya AKADEMİ sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, AKADEMİ bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. Bunun yanında, AKADEMİ, kişilerin kendi hataları sebebiyle kişisel verilerinin ihlal edilmesinden sorumlu değildir.

12. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

12.1. AKADEMİ, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

12.2. AKADEMİ tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

12.3. AKADEMİ tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

12.4. AKADEMİ tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

13. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

13.1. Akademi, olarak https://www.elizakademi.com/  adresindeki sitemiz ve  adresindeki panel internet sitemiz (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu sözleşmenin kabulü ile Üye, çerez işlemelerini kabul etmiş sayılmaktadır.

13.2. Akademi tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

14. Uygulanacak Hukuk

İşbu Politika sebebi ile oluşacak hukuki durumlarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Diğer Kurum ve Kuruluşların yetki kapsamı saklıdır.

15. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

AKADEMİ, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 1. GİRİŞ

İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi” (“Sözleşme“) ve https://www.elizakademi.com/ ve Üye kullanıcılara tanımlanmış  sitesinde (¨Site¨) yer alan diğer kurallar, Eliz Akademi ile (“Akademi”) tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara  adresinde yerleşik “Eliz Akademi Site’si sahibi”  “Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi” (Ticaret Sicil / Mersis No: 431061 / 0332096118500001) arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu AKADEMİ’nin sahip olduğu Hizmetler’den Site’yi kullanan tüm Kullanıcıların ve Üyeler’in faydalanma, satın alma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir. Gerçek ve tüzel kişiler, Site’ye girişleri ile birlikte bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar.

Sözleşme, Site’de yer alan Hizmetlerin sergilenmesi, satın alınması ve kullanılması ile, diğer özellikleri kapsamaktadır. AKADEMİ, Sözleşme kapsamında Site’de ve Hizmetler’de, kendi yükümlülüklerini son derece titizlikle yerine getirecek olup, 3. Kişi/kurum’lardan doğan problemlerden sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. TANIMLAR

Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,

Üyelik: Akademi nezdinde, parola oluşturmak suretiyle oluşturulan hesabı veya Akademi tarafından verilen hesabı,

Misafir Üye: AKADEMİ Site’yi “Üye olmadan” kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kayıt: AKADEMİ Hizmetlerinden yararlanmak için, Site’ye kullanıcı adı ve şifre ile Kullanıcı olma işlemidir.

Kullanıcı: Siteyi üye olarak veya olmayarak kullanan gerçek/tüzel kişiyi

İletişim: AKADEMİ ile Site, e-posta, iadeli taahhütlü mektup üzerinden iletişimde bulunma faaliyetidir.

Yorum: AKADEMİ Site kapsamında, Site’ye yorum bırakma faaliyetidir.

Üyelik Sayfası: Kullanıcı’nın Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya özel sayfayı/paneli

https://www.uzaktanpanel.com/ )

Hizmetler: Kullanıcılar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AKADEMİ tarafından ortaya konulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası: Kullanıcılar’ın Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, AKADEMİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğler ile Kurum Kararlarına göre kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden erişilebilecek olan metni(https://elizakademi.com),

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

KVKK ve İlgili Mevzuat: KVKK ve KVKK ile ilişkili diğer yönetmelik, tebliğ ve Kurum kararlarını,

Site: AKADEMİ’nin ürünlerinin incelenebileceği, sepete eklenebileceği ve satın alınabileceği https://www.elizakademi.com/ , https://www.uzaktanpanel.com/ ve alt alan adlı URL adresli internet sitelerini,

Kullanıcı: Site’ye AKADEMİ’nin ürün/hizmetlerinden faydalanmak/satın almak için Kullanıcı olan Gerçek Üye, Misafir Üye olan gerçek/tüzel kişileri,

Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

Ziyaretçi:  Websitesi’ni Kullanıcı olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek/tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Site’yi kullanan kullanıcılar, Site’yi Misafir Kullanıcı, Gerçek Kullanıcı’lardan ibarettir. Bu sözleşme, Tüketici Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında tüketici hukukuna giren işler veya tüketici hukuku kapsamında girmeyen işlerde Ticaret Kanunu ve sair kanunlar hükümleri üzerinden uygulanacaktır.

3.2. Kullanıcılar, Site’yi kullanmadan önce, Site’deki gerekli metinleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Bu metinler hakkında Kullanıcılar, gerekli tüm uyarılara ve şartlara dikkat etmekle yükümlüdür. AKADEMİ, bu hükümlere aykırılıktan ve AKADEMİ’nin kusuru olmayan işlemlerden doğan zararlardan sorumlu değildir.

3.3. Site’ye Üye olunurken veya ödeme yapılırken Üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Kullanıcılar, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Kanunlar önünde doğru olduğunu, AKADEMİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı, Site’ye Üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kullanıcı’nın Site’e kayıt olurken kullandığı e posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AKADEMİ’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve AKADEMİ’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı Site’yi kullanırken Anayasa, TCK, Türk Borçlar Kanunu, TBK, FSEK, Sınai Mülkiyet Kanunu, Rekabet Kanunu ve tüm sair ve bağlantılı hukuki mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır.

3.6. Kullanıcı, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınai haklarına, rekabetten doğan haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Site’ye, Site’nin veri tabanına ve Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Site’yi herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

3.7. Site’de Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve AKADEMİ’nin bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. AKADEMİ’E yöneltilebilecek herhangi bir talepte AKADEMİ ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

3.8. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AKADEMİ’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından hariç tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, AKADEMİ’nin Kullanıcıya karşı Üyelik Sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat ve rücu talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8.1. Kullanıcı’lar, Site Hizmetleri kapsamında tüm iş ve işlemlerinde AKADEMİ’ye veya 3. Kişi/kurumlara karşı, manipüle, haksız yarar, haksız rekabet, sebepsiz zenginleşme, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama, veri madenciliği, kaba kuvvet saldırısı, kişisel veri ihlali, Türk Ceza Kanunu’ndaki suçlar da dahil olmak üzere, tüm hukuka ve ahlaka karşı Hizmetleri kullanmayacağını ve kullanmadığını, Hizmet’i satın almakla temin etmiş sayılmaktadır. Bundan doğan zararlardan AKADEMİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.9. AKADEMİ’nin Türk Hukuk Mevzuatlarına aykırı olmayacak şekilde her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının Üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Kullanıcı, AKADEMİ’in bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.10. AKADEMİ markası ve logosu, Site’nin yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak AKADEMİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik AKADEMİ mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Kullanıcı’nın AKADEMİ’nin veya diğer kişiler da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde AKADEMİ’nin söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır. Kullanıcıların Eliz Akademi’nin fikri haklarını, ticari haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi veya zararına sebebiyet vermeleri halinde bu zararları Kullanıcılar karşılayacağı gibi, 20.000 TL (yirmibinTürklirası) cezai şartı da ödeyeceklerini kabul ederler.

3.11. Kullanıcı, AKADEMİ tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine ve Mevzuattan kaynaklanan zorunluluk ve haklara yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

3.12. AKADEMİ, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13. AKADEMİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Akademi bu haklarını kullanırken Kullanıcıların KVKK’dan doğan, kişilik haklarından doğan tüm haklarına özen gösterir.

3.14. AKADEMİ, Üyelik Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, Mevzuatlardan kaynaklanan haklar çerçevesinde her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15. Taraflar, Siteye Kullanıcı olmakla Kullanıcı, KVKK uyarınca Aydınlatma Metnini, bu Üyelik Sözleşmesi’ni, Çerez Politikası’nı ve diğer metinleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

3.16. AKADEMİ, Fraud şüphesi oluşturan bir siparişi Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Kullanıcı’nın AKADEMİ’den herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

3.17. AKADEMİ, Kullanıcılar’ın verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://elizakademi.com//kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

3.18. AKADEMİ, hizmetleri kapsamında kendisinin engel olamayacağı, insiyatifinde bulunmayan zararlardan sorumlu değildir. Bu durumda AKADEMİ, hiçbir şekilde cezai ve hukuki yükümlülük kabul etmemektedir. Kullanıcı’lar, bu durumda hareketi ve zararı gerçekleştiren asıl kişilere karşı hukuki ve cezai şikayet ve diğer hukuki müdahaleleri yapacaklarını temin ederler. AKADEMİ, bu durumlarda ancak kendisinden beklenebilecek düzeyde önleyici ve olay sonrası düzeltici fiili müdahaleleri yapacaktır.

3.20. AKADEMİ Hizmetleri kapsamında, Site’den hizmet alanlar, Türk Hukuk mevzuatı kapsamında özel sorumluluklarını ve yükümlülüklerinin her türlü cezai ve hukuki yükümlülüklerini almış sayılmakla birlikte, AKADEMİ’e hiçbir şekilde rücu hakkına sahip değildir.

3.21. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve Üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının Türk Medeni Kanunu bakımından fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan ve bu yaşı doldurmayan Kullanıcı veya veli/vasisi, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

 1. Sözleşmenin Feshi

4.1. İşbu sözleşme Kullanıcının Kullanıcılığını iptal etmesi veya AKADEMİ tarafından Kullanıcılığının iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir.

4.2. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

4.3. AKADEMİ, Kullanıcı’nın Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcı’nın Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.4. AKADEMİ, Kullanıcı’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde Üyeliği’ni askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 1. Uyuşmazlık

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

6.1. Kullanıcının, Kullanıcılık kaydı yapması Kullanıcının Üyelik Sözleşmesinde, bu sözleşmede ve KVKK ve Gizlilik Sözleşmesi ile Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Kullanıcı olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Ayrıca “alışveriş yapan” kullanıcılar, “ön bilgilendirme formu” ve “mesafeli satış sözleşmeleri”ni de kabul etmiş sayılırlar.

6.2. Bu durumun aksi iddia ve ispat edilemez.

 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. AKADEMİ, Kullanıcı’nın Site’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. AKADEMİ, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde info@elizakademi.com’a  e-posta adresine elektronik posta göndererek bilgi edinme, işbu sözleşmedeki ve bağlı sözleşmelerdeki adreslere posta ile bildirim ile,  “0543 610 49 00 – 0312 219 4 118 ” telefonundan arama,  kişisel verilerinin işlenmesini durdurma ve sildirme hakkına sahiptir. Bu durumda AKADEMİ’in yapacağı fazla masraflar, Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

7.2. Kullanıcı tarafından Site’de Kullanıcılık oluşturmak veya Site’den faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla AKADEMİ ya da iş ortakları tarafından KVK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Kullanıcı’ya özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amacıyla AKADEMİ’nin çalıştığı kişilerle amaçla sınırlı ve minimize edilmiş şekilde paylaşılabilecektir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

AKADEMİ markası, logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak AKADEMİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile AKADEMİ’nin mülkiyetindedir. Kullanıcı, AKADEMİ’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını AKADEMİ’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı’nin, üçüncü kişilerin veya AKADEMİ’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, AKADEMİ’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

AKADEMİ, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni, Kullanıcı Sözleşmesi da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya AKADEMİ’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) AKADEMİ’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AKADEMİ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Bu konuda oluşan zararlara bir 3. kişi sebep olmuş ise, Kullanıcı, o kişi/kişilere başvuracağını kabul eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

11.1. Delil sözleşmesi: Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda AKADEMİ’IN resmi defter ve ticari kayıtları ile AKADEMİ’IN veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, log kayıtlarının ve işbu sözleşme ve bağlı sözleşmelerde yer alan e-mail bilgilerindeki kayıtlar ile adreslerde gerçekleşmiş posta üzerinden gerçekleşen iletişimler ve her türlü delil bağlayıcıdır ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. Eliz Akademi Sistemlerinde mevcut deliller öncelikli ve gmail ve posta yazışmaları ikincil öncelikli olmak üzere, her türlü delil ileri sürülebilecektir.

11.2. Bildirim: Taraflar, Birbirleri “7.1. madde hariç” ile kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya AKADEMİ’nin iletişim adresleri ile iletişime geçmek suretiyle kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini, adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

11.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın Site’deki diğer metinler ile birlikte, Taraflar arasında hüküm doğuracak şekilde, tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri: Kullanıcı, AKADEMİ’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik ve devir edemeyecektir.

11.5. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11.6. Bu sözleşme ve Site’deki diğer tüm metin ve sözleşmeler, konularına ve KVKK, TKHK, göre birbirinin eki ve parçasıdır. Üye, bu sözleşmeyi onaylamak ile TTK ve diğer sair kanunlar emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tüm Sözleşme ve Metinleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.7. İşbu sözleşme, 11 (onbir) maddeden meydana gelip, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu olarak “Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi”(Akademi) (Mersis No:0332096118500001), Öğrencilerimiz/kullanıcılarımız ve çalışanlarımız dahil Akademi ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekte ve sizleri bu konuda aydınlatmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kapsam

Kişisel verileriniz, Akademi yurtiçi sunucumuzda tutulmakta olup, bilgi güvenliği, veri güvenliği için yüksek derecede dikkat ve özen gösterilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK’da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Akademi, kişisel verilerinizi, hukuki zorunluluklar ve açık rıza metni dışında, hiçbir şekilde 3. Taraflara aktarmaz. Akademi, kişisel verilerin aktarılması politikasında, başta T.C. Anayasası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özellikle m.8 ve 9’a uygun prosedürleri yürütmektedir.

Alıcılar

Kişisel verileriniz, Akademi yetkiye sahip çalışanları, Sertifika zorunluluğu sebebi ile Devlet üniversitesine, Devlet kurumlarına(MEB, Maliye Bakanlığı), hukuki zorunluluklar sebebi ile Avukat ve Muhasebe Uzmanlarına, operasyonel zorunluluklar sebebi ile tedarikçi çalışanlarına ve yurtiçin sunucu firmasına, ve yazılım hizmetlerimiz için Yazılım firmasına (Eliz Yazılım) aktarılmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz doğrudan yurt dışına aktarılmamakla birlikte, zorunlu olarak ve operasyonel zorunluluklar sebebi ile, Google’a, dökümantasyon, mail gibi, ve WhatsApp’a iletişim gibi sebepler ile aktarılmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi korumak için büyük özen göstermekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda yazılı veya elektronik olarak işlenmektedir.

Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/2-1a-c-ç-d-e-f- Bentleri uyarınca:

“ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

/” Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”

/ “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Ödeme işlemleri.”

/  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

/ Türk Borçlar Kanunu Sözleşme Hükümleri’ hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

Bu kapsamda, web siteleri, WhatsApp konuşmaları, e-mail, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu’na İlgili Kişi olarak bildirim ve isteklerinizi, “Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ne, info@elizakademi.com e-posta adresinden veya adresten posta ile  yapabilirsiniz.

Adres                : Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara

Hukuki Yükümlülükler

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Akademi olarak kamuoyuna açık olan işbu politika’nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:

Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Metin’de detaylandırılmaktadır.

Aldığımız tedbirler:

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır, Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır, Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır, Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren düzenlemeler mevcuttur, Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır, Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır, Güvenlik duvarları kullanılmaktadır, Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir, Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır, Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır, Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır, Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir, Şifreleme yapılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

Akademi’de, kimlik ve doğum bilgileri, iletişim verileri, lokasyon verileri, akademik veriler ve öğrencilerin gönderdiği mesaj verileri Akademinin zorunlulukları ve Açık rıza metni’mizdeki sebepler ile işlenebilmektedir. Ayrıca çerezleriniz de Çerez Politikamıza uygun olarak işlenmektedir.

Çerez Politikalarımız

Akademi’nın Kullanımı Kapsamında Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler;

 1. Akademi tarafından ve/veya,
 2. Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikler sağlanmakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Mozilla vb.) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla
 3. Google Analytics vb. servisler üzerinden işlenen çerezler gönderilmektedir.

Cihazınızdan Aldığımız Çerez Bilgilerini Kullanmamız

Çerezler;

 • Akademi ziyaretiniz sırasında yaptığınız gezinti ve kullanım tercihlerinin,
 • Tercihlerinize ilişkin bilgilerin hatırlanmasında yardımcı olur.

Ayrıca, Akademi’de yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.

Çerez verilerini, kişisel kimliğinize erişmek amacıyla kullanmamaktayız. Akademi, çerezlerinizi 6698 sayılı KVKK ve GDPR’a uygun şekilde ve “Akademi KVKK ve Gizlilik Politikası’na” uygun  işlemektedir.

Hangi Türlerini Kullanıyoruz?

Oturum çerezleri (session cookies), zorunlu çerezler (compulsory cookies), işlevsel ve analitik çerezler (fonctions and analytics cookies) ve kalıcı çerezler(pernament cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde dört tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

Akademi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanmaktadır.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Kişisel verilere ilişkin talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu’nca belirlenen ücret alınabilir.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikâyet hakkı:

Başvurunun reddedilmesi, başvuruya verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

Dokümanın Yayınlanması Ve Saklanması

İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Kurum portalı ve internet sitesinde dokümanların güncel versiyonu yer alır.

Yenileme

İşbu Politika, yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu olarak https://www.elizakademi.com/ adına “Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi”(Akademi); (Ticaret Sicil / Mersis No: 431061 / 0332096118500001 ) öğrencilerimiz/kullanıcılarımız ve çalışanlarımız dâhil Akademi ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekte ve sizleri bu konuda açık rızanızı almaktayız.

Veri sorumlusu adresi:

Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara

Kapsam

Kişisel verileriniz, Akademi yurtiçi sunucumuzda tutulmakta olup, server panelimiz zorunlu şekilde gerekli panel servisinde, yurt içinde tutulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Akademi tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, kullanıcı memnuniyeti kapsamında sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla işlenmesi, Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi, Akademi insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi, Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK’da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Akademi, kişisel verilerinizi, hukuki ve teknik zorunluluklar dışında, hiçbir şekilde 3. Taraflara aktarmaz.

Akademi, kişisel verilerin aktarılması politikasında, başta T.C. Anayasası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özellikle m.8 ve 9’a uygun prosedürleri yürütmektedir.

Alıcılar

Kişisel verileriniz, Akademi yetkiye sahip çalışanları, Sertifika zorunluluğu sebebi ile Devlet üniversitesine, Devlet kurumlarına(MEB, Maliye Bakanlığı), hukuki zorunluluklar sebebi ile Avukat ve Muhasebe Uzmanlarına, operasyonel zorunluluklar sebebi ile zorunluluk halinde tedarikçi çalışanlarına ve yurtiçi Sunucu firması ile Yazılım firmasına(Eliz Yazılım) aktarılmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz doğrudan yurt dışına aktarılmamakla birlikte, zorunlu olarak ve operasyonel zorunluluklar sebebi ile, Google’a, dökümantasyon, mail gibi hususlar dolayısı ile, ve WhatsApp’a iletişim gibi sebepler ile sebebi ile aktarılmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi korumak için büyük özen göstermekteyiz.

Kişisel Veri

Verilen Hizmet Türü

İşleme Kapsamı

İşleme Amacı ve Saklama Süresi

Hukuki Sebep

İsim – Soyisim

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma – Açıklanma – Aktarılma – Devralma – Elde Edilebilir Hale  Gelme – Sınıflandırılma

Ödeme Sözleşmesi: Bir sözleşmenin ifası –Hukuki yükümlülük – Finans ve Muhasebe – Kurumlara Bilgi Verilmesi – Saklama ve Arşiv

Hizmet Gerekliliği: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi – Hizmet sonrası faaliyetler – Pazarlama – Müşteri İlişkileri

İletişim : Daha İyi Hizmet – İletişim – Pazarlama – Hizmet sonrası

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

/” Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”

/ “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Ödeme işlemleri.”

/  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

/ Türk Borçlar Kanunu Sözleşme Hükümleri

 

TC Kimlik Numarası

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim

Ödeme Sözleşmesi –- İletişim: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma – Açıklanma – Aktarılma – Devralma – Elde Edilebilir Hale  Gelme – Sınıflandırılma

Ödeme Sözleşmesi: Bir sözleşmenin ifası –Hukuki yükümlülük – Finans ve Muhasebe – Kurumlara Bilgi Verilmesi – Saklama ve Arşiv

Hizmet Gerekliliği: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

/” Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”

/ “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Ödeme işlemleri.”

/  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

/ Türk Borçlar Kanunu Sözleşme Hükümleri

 

Doğum Tarihi

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim : Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma – Açıklanma – Aktarılma – Devralma – Elde Edilebilir Hale  Gelme – Sınıflandırılma

Ödeme Sözleşmesi: Bir sözleşmenin ifası –Hukuki yükümlülük – Finans ve Muhasebe – Kurumlara Bilgi Verilmesi – Saklama ve Arşiv

Hizmet Gerekliliği: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

E-posta

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim : Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma – Açıklanma – Aktarılma – Devralma – Elde Edilebilir Hale  Gelme – Sınıflandırılma

Ödeme Sözleşmesi: Bir sözleşmenin ifası –Hukuki yükümlülük – Finans ve Muhasebe – Kurumlara Bilgi Verilmesi – Saklama ve Arşiv

Hizmet Gerekliliği: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi – Hizmet sonrası faaliyetler – Pazarlama – Müşteri İlişkileri

İletişim : Daha İyi Hizmet – İletişim – Pazarlama – Hizmet sonrası

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

/” Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”

/ “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Ödeme işlemleri.”

/  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

/ Türk Borçlar Kanunu Sözleşme Hükümleri

 

Telefon

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma – Açıklanma – Aktarılma – Devralma – Elde Edilebilir Hale  Gelme – Sınıflandırılma

Yakın Telefon No:

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim

Ödeme Sözleşmesi –– Hizmet Gerekliliği- İletişim: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma – Açıklanma – Aktarılma – Devralma – Elde Edilebilir Hale  Gelme – Sınıflandırılma

Ödeme Sözleşmesi: Bir sözleşmenin ifası –Hukuki yükümlülük – Finans ve Muhasebe – Kurumlara Bilgi Verilmesi – Saklama ve Arşiv

Hizmet Gerekliliği: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim :  İletişim – Hizmet sonrası

 

Mesleği ve Eğitim Durumu

Hizmet Gerekliliği- İletişim

Hizmet Gerekliliği- İletişim : Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme –Aktarma – Açıklanma – Aktarılma – Devralma – Elde Edilebilir Hale  Gelme – Sınıflandırılma”

Hizmet Gerekliliği: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi – Hizmet sonrası faaliyetler – Pazarlama – Müşteri İlişkileri

İletişim : Daha İyi Hizmet – İletişim – Pazarlama – Hizmet sonrası

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

/” Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”

/ “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Ödeme işlemleri.”

/  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

/ Türk Borçlar Kanunu Sözleşme Hükümleri

 

İleti Bilgileri(diğer)(Zorunlu Değil)

İletişim – Hizmetlerin Gerekliliği

Adres ve Posta Kodu

Ödeme Sözleşmesi – Hizmet Gerekliliği

Ödeme Sözleşmesi: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma – Açıklanma – Aktarılma – Devralma – Elde Edilebilir Hale  Gelme – Sınıflandırılma

Ödeme Sözleşmesi: Bir sözleşmenin ifası –Hukuki yükümlülük – Finans ve Muhasebe – Kurumlara Bilgi Verilmesi – Saklama ve Arşiv

Hizmet Gerekliliği: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi – Hizmet sonrası faaliyetler – Pazarlama – Müşteri İlişkileri

İletişim : İletişim

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

/” Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”

/ “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Ödeme işlemleri.”

/  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

/ Türk Borçlar Kanunu Sözleşme Hükümleri

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda yazılı veya elektronik olarak işlenmektedir.

Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/2-1a-c-ç-d-e-f- Bentleri uyarınca:

“ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”

/” Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”

/ “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Ödeme işlemleri.”

/  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

/ Türk Borçlar Kanunu Sözleşme Hükümleri’ hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

Bu kapsamda, web siteleri, panel, WhatsApp konuşmaları, e-mail, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak ve Business Manager Reklam Yöneticisi ile toplamaktadır.

Tanım ve Kısaltmalar

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb kelimeler kısaca açıklanır.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan: Akademi personeli

Kişisel Veri Sahibi (ilgili kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri: kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık-kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Koruması Kanunu

Politika: Akademi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlenmesi Politikası

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu’na İlgili Kişi olarak bildirim ve isteklerinizi, “Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi”ne, info@elizakademi.com e-posta adresinden ve aşağıdaki adresten yapabilirsiniz.

Veri sorumlusu adresi:

Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara

Telefon: 0543 610 49 00 – 0312 219 4 118

Rol ve Sorumluluklar

Yönetim:

Yönetim Kurulu, Politika ‘ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Uygulayıcılar:

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Uygulayanlar tarafından oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

Uygulayıcılar, sorumlu oldukları faaliyetlerde,

 • Görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Mevzuata uygun hareket etme ve edilmesi,
 • Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların incelenmesi ve bildirilmesinden Akademi İmtiyaz Sahibi sorumludur.

Hukuk:

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesi, Hukuk Sorumlusu tarafından yapılmaktadır.

Hukuki Yükümlülükler

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Akademi olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:

Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’da detaylandırılmaktadır.

Aldığımız tedbirler:

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır, Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır, Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır, Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur, Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur, Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır, Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır, Güvenlik duvarları kullanılmaktadır, Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir, Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır, Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır, Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır, Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir, Şifreleme yapılmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER SAKLAMA SÜRELERİ

Akademi olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz ve “İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması” sonrası en az “1 yıl” ve “en fazla 10 yıl” kanuni sürelere göre saklanmaktadır.

Çerez Politikalarımız

Akademi’nin Kullanımı Kapsamında Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler;

 1. Akademi tarafından ve/veya,
 2. Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikler sağlanmakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Mozilla vb.) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla
 3. Google Analytics vb. servisler üzerinden işlenen çerezler gönderilmektedir.

Cihazınızdan Aldığımız Çerez Bilgilerini Kullanmamız

Çerezler;

 • Akademi ziyaretiniz sırasında yaptığınız gezinti ve kullanım tercihlerinin,
 • Tercihlerinize ilişkin bilgilerin hatırlanmasında yardımcı olur.

Ayrıca, Akademi’de yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.

Çerez verilerini, kişisel kimliğinize erişmek amacıyla kullanmamaktayız. Akademi, çerezlerinizi 6698 sayılı KVKK ve GDPR’a uygun şekilde ve “Akademi KVKK ve Gizlilik Politikası’na” uygun  işlemektedir.

Hangi Türlerini Kullanıyoruz?

Oturum çerezleri (session cookies), zorunlu çerezler (compulsory cookies), işlevsel ve analitik çerezler (fonctions and analytics cookies) ve kalıcı çerezler(pernament cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde dört tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

Akademi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme: Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama: İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almakla birlikte, Kişisel Veri Sahibi’ne verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvuru imkânı sunarız.

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme: Akademi olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu politikasında maddesinde detaylandırılmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen Akademi ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı:

Başvurunun reddedilmesi, başvuruya verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Kurum portalı ve internet sitesinde dokümanların güncel versiyonu yer alır.

YENİLEME VE DİĞER HÜKÜMLER

Politika, yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

Açık rıza metni, aydınlatma metni, KVK ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve diğer site metinleri birbiri ile bağlı hukuki metinlerdir.